پژوهش عملیاتی 2

 • برنامه ریزی آرمانی چند هدفه اهداف چند گانه

  آموزش برنامه ریزی آرمانی

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2601
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث برنامه ریزی آرمانی یا Goal Programming به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم برنامه ریزی آرمانی را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش بنیاد ریاضی سیمپلکس (ماتریسی)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2163
  instock

  بنیاد ریاضی سیمپلکس روابط ماتریسی جدول سیمپلکس است. در این آموزش یاد میگیریم که چطور بدون نیاز به روش سیمپلکس ، همه ی اعداد هرکدام از جداول سیمپلکس را به راحتی بدست آوریم.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش تحلیل حساسیت

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (2s)
  #2165
  instock

  در این آموزش مبحث تحلیل حساسیت به صورت قدم به قدم همراه با حل یک مثال آموزش داده می شود.

 • AHP تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش AHP تحلیل سلسله مراتبی

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2605
  instock

  در این فیلم آموزشی روش AHP تحلیل سلسله مراتبی  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • روش تاپسیس Topsis تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش تاپسیس Topsis

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2603
  instock

  در این فیلم آموزشی روش تاپسیس Topsis  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش تاپسیس Topsis را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش حمل و نقل

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (3s)
  #2160
  instock

  آموزش روش حمل و نقل به زبان فارسی شامل پیدا کردن جواب موجه اولیه ، سپس پیدا کردن جواب بهینه جدول حمل و نقل.

 • نرخ سازگاری ماتریس

  آموزش روش محاسبه نرخ سازگاری ماتریس CR

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2641
  instock

  در این فیلم آموزشی روش AHP تحلیل سلسله مراتبی  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • وزن دهی به اهداف اهداف چند گانه چند هدفه

  آموزش روش وزن دهی به اهداف

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2615
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث روش وزن دهی به اهداف به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش وزن دهی به اهداف را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی حالت های خاص تباهیده تبهگن فضای بیکران جواب بهینه چندگانه

  آموزش سیمپلکس تجدید نظر شده (اصلاح شده)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2310
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث سیمپلکس تجدید نظر شده (اصلاح شده) به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  تخصیص آموزش تخصیص (مجارستانی)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2265
  instock

  در این آموزش مبحث تخصیص به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل تدریس میشود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  عدد صحیح آموزش برنامه ریزی عدد صحیح (مدل سازی)

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2288
  instock

  در این آموزش مبحث مدل سازی برنامه ریزی عدد صحیح به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل تدریس میشود.

بالا