پژوهش عملیاتی 2

 • آموزش برنامه ریزی آرمانی

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2601
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث برنامه ریزی آرمانی یا Goal Programming به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم برنامه ریزی آرمانی را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش بنیاد ریاضی سیمپلکس (ماتریسی)

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2163
  instock

  بنیاد ریاضی سیمپلکس روابط ماتریسی جدول سیمپلکس است. در این آموزش یاد میگیریم که چطور بدون نیاز به روش سیمپلکس ، همه ی اعداد هرکدام از جداول سیمپلکس را به راحتی بدست آوریم.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش تحلیل حساسیت

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (2s)
  #2165
  instock

  در این آموزش مبحث تحلیل حساسیت به صورت قدم به قدم همراه با حل یک مثال آموزش داده می شود.

 • AHP تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش AHP تحلیل سلسله مراتبی

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2605
  instock

  در این فیلم آموزشی روش AHP تحلیل سلسله مراتبی  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • آموزش روش اولویت مطلق

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2632
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث روش اولویت مطلق به طور کامل و تضمینی همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه‌ی مفاهیم روش اولویت مطلق را پوشش می دهد.

 • روش تاپسیس Topsis تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند شاخصه MADM MCDM

  آموزش روش تاپسیس Topsis

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2603
  instock

  در این فیلم آموزشی روش تاپسیس Topsis  به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش تاپسیس Topsis را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  آموزش روش حمل و نقل

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (3s)
  #2160
  instock

  آموزش روش حمل و نقل به زبان فارسی شامل پیدا کردن جواب موجه اولیه ، سپس پیدا کردن جواب بهینه جدول حمل و نقل.

 • نرخ سازگاری ماتریس

  آموزش روش محاسبه نرخ سازگاری ماتریس CR

  ۹۸,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2641
  instock

  در این فیلم آموزشی روش محاسبه نرخ سازگاری ماتریس یا CR به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود.شما می توانید به راحتی نرخ سازگاری را محاسبه کنید این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش AHP تحلیل سلسله مراتبی را پوشش می دهد.

 • وزن دهی به اهداف اهداف چند گانه چند هدفه

  آموزش روش وزن دهی به اهداف

  ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2615
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث روش وزن دهی به اهداف به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود. این مجموعه ی آموزشی به طور کامل همه ی مفاهیم روش وزن دهی به اهداف را پوشش می دهد.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی حالت های خاص تباهیده تبهگن فضای بیکران جواب بهینه چندگانه

  آموزش سیمپلکس تجدید نظر شده (اصلاح شده)

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (0s)
  #2310
  instock

  در این فیلم آموزشی مبحث سیمپلکس تجدید نظر شده (اصلاح شده) به طور کامل همراه با مثال های متعدد آموزش داده می شود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  تخصیص آموزش تخصیص (مجارستانی)

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2265
  instock

  در این آموزش مبحث تخصیص به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل تدریس میشود.

 • تدریس برتر فیلم آموزشی دروس دانشگاهی

  عدد صحیح آموزش برنامه ریزی عدد صحیح (مدل سازی)

  ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
  (1s)
  #2288
  instock

  در این آموزش مبحث مدل سازی برنامه ریزی عدد صحیح به صورت قدم به قدم و همراه با حل یک مثال عددی به صورت کامل تدریس میشود.

1 2
بالا